Kallelse till Ordinarie Årsmöte!

 

 Vi välkomnar alla våra medlemmar till Ordinarie Årsmöte.
Tid: söndagen den 18 februari klockan 16:00
Plats: ÅSA IF, Klubbhuset, Hultavägen 8 i ÅSA
 

Vi kommer genomföra årsmötet på följande sätt:

Idag, den 26 februari, skickar vi ut en formell kallelse till samtliga medlemmar via mail och för de som inte har anmält sin e-postadress till klubben har vi skickat kallelsen via post. Kallelsen kommer dessutom att anslås i Klubbhuset.Enligt våra stadgar får såväl medlem som styrelsen avge förslag till ärenden att behandlas av årsmötet. Motion (förslag) från medlem skall vara styrelsen tillhanda senast två veckor före årsmötet, dvs senast den 4 februari. Dessa sänds till info@sjogarde.se0

Senast en vecka innan mötet lägger vi ut Årsmöteshandlingarna (Verksamhetsberättelse, Verksamhetsplan samt Förslag till budget 2024) på klubbens hemsida.
Klicka på fliken klubben/årsmöten för att komma till inloggning.
Samtidigt kommer Valberedningens förslag till styrelse samt Revisorernas berättelse att läggas ut på samma sida.

Agenda

1. Fastställande av röstlängd för mötet.
2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
3. Fastställande av föredragningslista.
4. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
5. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall justera  mötesprotokollet.
6. a. Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret,
b. Styrelsens årsredovisning/årsbokslut (resultat- och balansräkning) för det senaste räkenskapsåret.
7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets- och räkenskapsåret.
8. Fastställande av resultat- och balansräkning samt disposition av överskott respektive underskott i enlighet med balansräkningen.
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
10. Fastställande av verksamhetsplan, medlemsavgifter, ev. medlemslån samt budget för det kommande verksamhets- och räkenskapsåret.
11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
12. Val av
a. klubbens ordförande för en tid av (1) år;
b. halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av (2) år;
c. [2] revisorer jämte suppleant för en tid av ett år. I detta val får styrelsens ledamöter ej delta;
d. valberedningen [3-5] för en tid av ett år, av vilka en skall utses till ordförande.
e. ombud till GDF-möte.
13. Arvode till styrelsen för kommande verksamhetsår
14. Övriga frågor (information och diskussion). 

Välkomna till årsmötet den 18 februari 16.00

Styrelsen för Sjögärde GK