Klubbens tävlingsvillkor

Övergripande

Förutom tävlingsvillkoren i denna manual genomförs tävlingarna enligt de gällande publikationerna av:

Regler för golfspel 2023, handicapreglerna och amatörreglerna Spel- och tävlingshandboken kap 1 Sjögärde GK:s gällande lokala samt tillfälliga regler

Information om specifik tävling

All nödvändig information om en specifik tävling finns tillgänglig på Min Golf. Sök tävling på Sjögärdes tävlingsprogram på aktuellt datum. Observera även att Onsdagsgolfen och
Seniorgolfen kan ha tävlingsbestämmelser som i vissa fall avviker från de som finns i denna manual.

Anmälan till lottad tävling

Anmälan till lottade tävlingar sker via Min Golf. Får du några problem med din anmälan så är du välkommen att ringa till klubbens reception. Önskemål om tidig/sen start respekteras i möjligaste mån inom klassen. Detta önskemål måste anges i samband med anmälan.

Anmälningsavgift

Anmälningsavgiften och eventuell Tävlingsgreenfee måste betalas direkt vid anmälan via Min Golf. Storleken på dessa avgifter är angivna i Min Golf.

Avanmälan

Vid avanmälan via Min Golf före anmälningstidens utgång återbetalas anmälningsavgiften. Efter denna tidpunkt medges ej återbetalning av anmälningsavgiften, såvida inte godtagbara skäl finns. Återbetalning sker omedelbart om det gäller en singeltävling. Gäller det däremot en partävling så måste man kontakta klubbens reception så att man härifrån kan betala ut
pengarna.

Överanmälan

Vid överanmälan i handicaptävlingar gäller anmälningsordning. Vid överanmälan i scratchtävlingar gäller handicapordning.

Efteranmälan

Efteranmälan tas emot i mån av plats i den klass som spelaren/paret tillhör

Uteblivande från tävling

Inlottad spelare som ej kommer till start utan godtagbart skäl är skyldig att erlägga dubbel anmälningsavgift. Dessutom riskerar spelaren att bli avstängd från tävlingar i nästkommande två veckor. Se Spel – och Tävlingshandboken 2023, Kap 8.3.6. Tävlingskommittén avgör om godtagbara skäl föreligger för att slippa avstängning.

Handicap

Max 54,0 om inget annat anges. Det är spelarens skyldighet att före tävlingsstart ha dagsaktuellt handicap noterad i GIT. Spelare som fått sitt exakta handicap ändrad efter
tävlingsanmälan skall spela på sitt uppdaterade spelhandicap. Spelaren skall spela i den klass spelaren som spelaren tillhörde vid tiden för tävlingens lottning.

OBS: Registrerade handicapronder är krav för att erhålla pris

Vid partävlingar måste minst tre ronder vara registrerade i GIT de senaste tolv månaderna!!! Spelare som inte uppfyller detta krav får deltaga i tävlingen men erhåller inga eventuella priser.

Val av tee för spelare födda 1953 eller tidigare

Det tee som tävlingen spelas från är angivet under fliken ”Klasser och ronder” i Min Golf.
Damer och herrar födda 1953 eller tidigare kan vid handicaptävlingar välja att spela från en kortare bana, men detta måste väljas i samband med anmälan i Min Golf. Det tee som valts
vid anmälan är definitivt.

Startlista

Startlista publiceras senast 16:00 två dagar före tävlingen i Min Golf samt via mailutskick till samtliga deltagare.

Anmälan vid ankomst till klubben

Spelare skall anmäla sin ankomst till tävlingsledningen snarast efter sin ankomst till klubben, dock senast 30 minuter före sin starttid.

Vidare skall spelare/paret infinna sig hos startern för att erhålla scorekort och eventuell information inför spelet 10 minuter före start.

Avgörande vid lika resultat

Vid lika resultat i scratchtävlingar tillämpas särspel om förstaplatsen (hål för hål) och den matematiska metoden för övriga placeringar. Vid lika resultat i handicaptävlingar enligt
slagspelsregler tillämpas spelhandicapmetoden i första hand och därefter den matematiska metoden.

Lokal tävlingsregel

Vid passage av kiosken är det tillåtet för deltagare i tävling att köpa/inta förtäring, men utan att fördröja spelet, Förutsättningen är att spelarna håller sin plats i förhållande till
framförvarande spelare. 3(3)

Mobiltelefon

Utrustning som kan avge ljudsignal bör vara avstängd under pågående rond. Mobiltelefon får dock användas vid nödsituationer, olycksfall eller motsvarande. Även för att kontakta
tävlingsledningen vid till exempel, risk för åska, ospelbar bana på grund av regn, kontakt med domare/tävlingsledare vid regel problem.

Motoriserat transportmedel

Spelare som, av medicinska skäl, är i behov av transport hjälpmedel vid tävling, ska inneha ett giltigt transport tillstånd noterat i GIT eller visa upp skriftligt transport tillstånd ifrån
hemmaklubbens styrelse (baserat på läkarintyg). Spelaren bokar själv golfbil via klubbens reception.

Avbrott i spelet

Ett omedelbart avbrott i spelet på grund av en farlig situation kommer att signaleras med en lång sirensignal. Alla andra avbrott kommer att signaleras med tre sirensignaler i följd. I båda fallen kommer återupptagande av spelet att signaleras med två korta sirensignaler. Se Regel 5.7b hur du skall förfara när spelet avbryts av tävlingsledningen.
Plikt för brott mot regeln: Spelaren/paret får allmän plikt för varje hål på vilket denna regel bryts. Om överträdelsen sker mellan två hål läggs plikten på nästa hål.

Omedelbart efter avslutad tävlingsrond

Spelaren/paret skall ovillkorligen omedelbart bege sig till ”Scoring area” och där kontrollera, signera och inlämna scorekorten till tävlingsledningen. Om scorekorten inte lämnas in i tid riskerar spelaren/paret diskvalifikation.

Tävling avbruten och ej avslutad

Om en tävling eller enstaka klass avbryts och ej kan avslutas lottas priserna ut på scorekorten. Ingen återbetalning sker.

Protester

Eventuella protester skall lämnas före förrättad prisutdelning.

Priser och prisutdelning

Görs i regel klassvis efter det att sista tävlingsboll i respektive klass kommit in. Antal priser i respektive klass bestäms före tävlingen. Pristagare skall vara närvarande vid prisutdelningen. Om skäl som godkänns av tävlingsledningen föreligger kan ombud utses. Ombud får ej vara medlem i
tävlingsledningen. Priser som ej lämnas ut vid prisutdelningen går vidare till nästa spelare/par i resultatlistan.

Klassindelning

Singel-tävling: Inför lottning delas startfältet in i tre lika stora klasser till antal, utifrån de anmäldas exakta handicap, om ingen annan information finns för respektive tävling.
Partävling: Inför lottning delas startfältet in i två lika stora klasser till antal, utifrån de anmälda parens gemensamma exakt handicap, om ingen annan information finns för
respektive tävling.

Sjögärde Golfklubb’s PDF Tävlingsmanual 2023